VEDTEKTER FOR SKØYTEALLIANSEN

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er "Skøytealliansen for Nedre Romerike" men til daglig kan betegnelsen "Skøyteakkiansen" benyttes.

§2. Formål

Foreningens formål er å få etablert og eventuelt drive et skøyteanlegg for lengdeløp, kunstløp og bandy med kunstis på Nedre Romerike.

§3. Medlemmer

Enkeltpersoner, foreninger/lag og firmaer/bedrifter kan være medlem i foreningen. Utmelding må skje skriftlig og har virkning fra kommende årsskifte.

§4. Regnskap

Foreningens regnskap skal følge kalenderåret. Regnskapet skal revideres og revisors beretning skal avgis til årsmøtet.

§5. Foreningsnes arbeid

Foreningens arbeid skal ledes av det valgte styret. Styret kan nedsette spesialle utvalg.

§6. Styret

Foreningsnes styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer som velges på årsmøtet. Leder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Leder og et styremedlem forplikter foreningen i fellesskap.

Styret avgjør alle løpende saker innenfor rammen av vedtak på årsmøtet eller medlemsmøter.

Styremøte innkalles av leder.

§7. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av Juni måned. Innkalling skjer med 4 ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

Registrering av tilstedeværende medlemmer som har stemmerett

Valg av møteleder.

Valg av møtesekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Spørsmål om innkallingens gyldighet.

Styrets beretning.

Regnskap.

Revisors beretning.

Fastsettelse av kontingent.

Forslag som skal behandles på årsmøtet.

Valg av styre.

Valg av valgkommite som består av 3 medlemmer.

Valg av revisor.

Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal innsendes skriftlig og være leder i hende innen 3 uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter beslutning av styret eller når minst 25 % av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 8 dagers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen behandles..

Beslutninger på årsmøtet skjer med alminnelig flertall.

§8. Medlemsmøter

Styret kan innkalle til medlemsmøter når vesentlige saker for foreningen skal behandles. Beslutninger på medlemsmøte fattes med alminnelig flertall.

§9. Stemmerett

På årsmøte og medlemsmøter har medlemmene stemmerett slik:

Enkeltmedlemmer 1 stemme

Foreninger/lag/firmaer/bedrifter 1 stemme

Beslutninger tas med alminnelig eller kvalifisert flertall av de stemmer som er tilstede når beslutningen tas.

Fullmakter skal være skriftlige.

§10. Kontingent

Medlemmene skal betale årskontingent til foreningen som fastsettes på årsmøtet.

§11. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare skjed på ordinære eller ekstraordinært årsmøte og må fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§12. Oppløsning

Foreningen kan oppløses på årsmøtet med 3/4 flertall. Penger som er bokført på Skøytealliansens konto pt Strømmen sparebank og eventuelt fremtidige eiendeler, skal ved oppløsning overføres til fremme for skøytesporten.